Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Προϋπολογισμός 300.000,00 € με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 09η Νοεμβρίου2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ.(λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15η Νοεμβρίου2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,21 MB09/11/21 04:13:28
ΕΣΥ PDF 436,09 KB09/11/21 04:13:28
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ PDF 253,59 KB09/11/21 04:13:28
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 223,62 KB09/11/21 04:13:28
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PDF 134,01 KB09/11/21 04:13:28
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 135,25 KB09/11/21 04:13:28
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ PDF 280,69 KB09/11/21 04:13:28
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PDF 420,71 KB09/11/21 04:13:28