ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΕ  9762.07.046

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 59.938,61 €  (χωρίς Φ.Π.Α)

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά (Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α  του Ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας (10) Μελέτες Συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες, Β’ Τάξης και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διακήρυξη σχετικά με την επαγγελματική ικανότητα.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, στις 22/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30.

Η επικοινωνία για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης lfoufri@patt.gov.gr, Λ. Φουφρή, τηλ. 213 – 2073 760 και dtexnikon.pn@patt.gov.gr, Γραμματεία,τηλ. 213 – 160 1691.

2597η ΑΠΟΦΑΣΗ 2021 PDF 248,14 KB08/12/21 03:58:30
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,81 MB08/12/21 03:59:05
ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 460,63 KB08/12/21 04:00:04
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ PDF 1,12 MB08/12/21 04:00:30
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ PDF 782,29 KB08/12/21 04:01:26