Τροποποιήθηκε. Δείτε το νέο άρθρο.

Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία”Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογισμού 1.048.387,09 € (πλέον ΦΠΑ 24%)που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) . Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ /Προμήθειες και Υπηρεσίες  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 140094).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 3/11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 9/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 351,97 KB03/11/21 03:58:46
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 2,54 MB03/11/21 03:58:46