Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 2176/2021 Απόφασης ΟΕ, ο ανοικτός  διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία “Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Κεντρικού και Νότιου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογισμού 1.048.387,09 € (πλέον ΦΠΑ 24%) με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 140094, τροποποιήθηκε και έλαβε αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 140094,1.

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Νέα ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 10/11/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Νέα ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών: 16/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΝΕΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ PDF 351,52 KB10/11/21 10:27:00
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ PDF 425,10 KB10/11/21 10:27:00