Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Δημιουργία, λειτουργία και φύλαξη Χριστουγεννιάτικου χωριού στο Πεδίο του Άρεως από 20.12.2021-04.01.2022» ,  προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, συμπeριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Δ/νση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό με α.α. 132632.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29/10/2021 και ώρα 10:00π.μ. και η αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί στις 04/11/2021 και ώρα 10:00π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού

Ακολουθεί η περίληψη διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 21PROC009359896 2021-10-13)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ PDF 521,96 KB29/10/21 10:00:00