Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Υπηρεσία διατήρησης  παροχετευτικής ικανότητας ρεμάτων Π.Ε. Δυτικού και Βόρειου Τομέα Αθήνας (2021-2022)», προϋπολογισμού 1.967.796,45 € (πλέον  Φ.Π.Α), τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

1

ΠΡΩΤΕΥΣ Α.T.E.Ε. (ΜΕΕΠ: 17956) με τους συνεργάτες τους

2

ΕΡΓΟΡΟΗ A.T.E. (ΜΕΕΠ: 17446) με τους συνεργάτες τους

3

INTRAKAT (ΜΕΕΠ: 9690) με τους συνεργάτες τους

Η προφορική διαπραγμάτευση με έκαστο εκ των καλούμενων οικονομικών φορέων, επί της υπηρεσίας του θέματος θα λάβει χώρα την Πέμπτη 23/9/2021  ως εξής:

  1. ΠΡΩΤΕΥΣ Α.T.E.Ε. την 23/ 9/2021 και ώρα 10.00 π.μ.
  2. ΕΡΓΟΡΟΗ A.T.E. την 23/ 9/2021 και ώρα 10.30 π.μ.
  3. INTRAKAT την 23/9/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

και η υποβολή των προσφορών  θα ξεκινήσει την επόμενη ημέρα, δηλαδή την 24/9 /2021.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η: 1/10/2021 και ώρα 14.00.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα στον 5ο όροφο.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική Γλώσσα, είτε (α) με συστημένη επιστολή είτε (β) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 141,64 KB23/09/21 03:06:50