Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00πμ, θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση ενός αδιάθετου δρομολογίου, για το οποίο υποβλήθηκε μη κατάλληλη προσφορά στον 2ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Νήσων (Διακήρυξη 3/2016), έως την 29-06-2018 σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) και ύστερα από την με αρ. 384/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΧΛ7Λ7-ΒΜΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι από την ανωτέρω διαδικασία θα υπογραφεί σύμβαση με ισχύ μέχρι τις 29-6-2018, υπό την αίρεση ότι σε περίπτωση που ολοκληρωθεί ο 4ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Νήσων και υπογραφεί η σχετική σύμβαση νωρίτερα από την ανωτέρω ημερομηνία, αυτή λύεται αυτοδίκαια.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για το δρομολόγιο του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής).

Ακολουθεί το αρχείο της Ανακοίνωσης με τα στοιχεία του δρομολογίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 96,29 KB18/08/21 04:21:24