Ανακοινώνουμε ότι την Δευτέρα 04/01/2021 και ώρα 10:30 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δύο (2) νέων δρομολογίων της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για το/τα δρομολόγιο/α του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής (Λ. Συγγρού 80-88, Διεύθυνση Οικονομικών, 3ος όροφος) και να υποβάλλουν κλειστό και σφραγισμένο φάκελο που θα περιλαμβάνει την οικονομική τους προσφορά, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 203,64 KB19/08/21 08:13:35