Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για τα με α/α 145, 146 και 147 άγονα δρομολόγια, της  1/2021 Πρόσκλησης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι, Διεύθυνση Ανάπτυξης, 1ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 135,03 KB19/08/21 09:00:04
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 42,50 KB19/08/21 09:00:05