Ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ., θα διενεργηθεί διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για τα με α/α 113 και 115 άγονα δρομολόγια, της  4/2020 Πρόσκλησης της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα, να προσέλθουν την ανωτέρω ημέρα και ώρα ενώπιον της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής (Λ. Κηφισίας 18 & Γκύζη, Μαρούσι, Διεύθυνση Ανάπτυξης, 1ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της ανακοίνωσης και η Υπεύθυνη Δήλωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF 136,08 KB19/08/21 07:29:51
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 42,00 KB19/08/21 07:29:51