Με την με αριθ469712/11-04-24 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη συνολικό πρόστιμο τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3500,00€) στην επιχείρηση ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε που βρίσκεται στη διεύθυνση Λεωφ.Αθηνών 242 στο Χαϊδάρι  για:

Α) Στο τμήμα του ιχθυοπωλείου του καταστήματος υπήρχαν εκτεθειμένα προς πώληση αποψυγμένα  μη προσυσκευασμένα αλιεύματα και συγκεκριμένα Θράψαλα Αργεντινής TODARODES SAGITTATUS ΠΟΙΚ. ΤΡΑΤΕΣ σε μορφή χύδην (χύμα) κατά παράβαση του Αρθρ. 35παρ4 της Υπ. Απόφασης 91354 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08- 2017)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τιμωρείται σύμφωνα με το Αρθρ. 35παρ5 της ιδίας Υπ. Απόφασης, με διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000,00).

Β) Στο τμήμα του κρεοπωλείου του καταστήματος υπήρχαν για άμεση πώληση στον καταναλωτή μη προσυσκευασμένα κεμπάπ 80γρ ελληνικής παρασκευής σε μορφή χύδην (χύμα) χωρίς αναφορά επί της πινακίδας λιανικής πώλησης των ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες για το συγκεκριμένο είδος κατά παράβαση του άρθρου 11παρ 1Δ της Υπ. Απόφασης 91354 (ΦΕΚ 2983/Β’/30-08- 2017)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τιμωρείται σύμφωνα με το Αρθρ.11παρ2Β για ελλιπή αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί της πινακίδας με πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€) ανά κωδικό προϊόντος.