Με τη με αριθ. πρωτ. οικ. 345/17-01-2024  Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ (€500,00) στην επιχείρηση «ΠΑΝ. Α. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ –ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΠΟΠ. ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ», για παράβαση του άρθρου 29§ 4 της με αριθ. 91354/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017)». Σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας στις 05-01-2024 στο κατάστημα της εταιρείας  επί της οδού Σικελιανού 27 στο Ν. Ψυχικό, διαπιστώθηκε ότι στο εν λόγω κατάστημα δεν  είχε αναρτηθεί πινακίδα πώλησης για το προϊόν «ΤΟΜΑΤΙΝΙΑ ΜΙΝΙΟΝ – Lucia ΄s Farm» με BC 5200107690097, στην οποία να αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα πώλησης αυτού.  Για την παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (€500,00) ευρώ, σύμφωνα με  το άρθρο 29 §5Γα των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. ως ισχύουν.