Με την με αριθ. πρωτ. 888/08/02/2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) στην εταιρεία ««ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», για παράβαση του άρθρου 2Β§1 της με αριθ. 35952/2023 Υπουργικής Απόφασης(Φ.Ε.Κ. 2542/Β΄/18-04-2023 όπως τροποποίησε την με αριθμ.91354/2017 Υ.Α.«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Φ.Ε.Κ.2983/Β΄/30.08.2017). Σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, στις 29-01-2023 στο υποκατάστημα της εταιρείας, επί της οδού Αγίου Ιωάννου 23Α στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν παρείχε την πληροφορία με οποιονδήποτε τρόπο από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του συσκευασμένου προϊόντος που διατίθεται προς πώληση (τιμή πώλησης, ονομασία προϊόντος). Για την παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00) και αυτό διπλασιάζεται λόγω υποτροπής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013.