Με τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 1226/23-02-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε  πρόστιμο χιλίων  ευρώ (€ 1000,00) στην επιχείρηση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΡΕΣ  ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ –ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ –ΤΣΑΝΤΕΣ, επί των οδών Δήμητρος 22 & Πλαστήρα 3, στο Μαρούσι  διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 13/02/2024, διαπιστώθηκε ότι στην εν λόγω επιχείρηση δεν παρεχόταν προς τον καταναλωτή πληροφορία σχετικά με την τιμή πώλησης και την ονομασία προϊόντος ( κοκάλινη βαλίτσα γαλάζιου χρώματος», το οποίο διατίθετο προς πώληση, κατά παράβαση του άρθρο 2Β § 1, της με αριθ. 35952/13-4-2023 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2542/τ.Β΄/18.4.23) όπως τροποποίησε τη με αριθ. 91354/2017 Υπουργική Απόφαση (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017).