Με τη με αριθ. πρωτ. οικ. 1795/22-3-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε  πρόστιμο πεντακοσίων  ευρώ (€ 500,00) στην εταιρεία «ΤΑΒΕΡΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΙΚΕ » επί της Λ. Κηφισίας 226, στο Χαλάνδρι, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 08/3/2024, διαπιστώθηκε ότι δεν αναγραφόταν στους τιμοκαταλόγους, και συγκεκριμένα  στα φαγητά, το είδος των ελαίων και η χρήση τους, κατά παράβαση του άρθρου 71 §3Α της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017), όπως ισχύει. Η παραπάνω παράβαση τιμωρείται διοικητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 §4A της ίδιας ΥΑ, με διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00), ανά είδος.