Με τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 1958/29-3-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. του Βόρειου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής επιβλήθηκε  πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1000,00) στην επιχείρηση «ΒΗΤΤΑΣ ΣΤΕΝΙΔΗΣ Ο.Ε.» επί της Λ. Μεσογείων 186, στον Χολαργό, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας στις 20/3/2024, διαπιστώθηκε έλλειψη πληροφορίας αναφορικά με την τιμή πώλησης ανά συσκευασία τού συσκευασμένου προϊόντος PASTELI –ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΣΟΥΣΑΜΙ & ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ, 45g, FOODS CROSS με BC 5200127055616, που διατίθετο προς πώληση, κατά παράβαση του άρθρου 2B §1α  της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017), όπως ισχύει. Η παραπάνω παράβαση τιμωρείται διοικητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Ε §1 της ίδιας ΥΑ, με διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων  ευρώ (€ 1000,00), ανά κωδικό προϊόντος .