Με την με αριθ. 3915/12-10-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε στην ιατρό ΦΑΝΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α 45231/17 (Φ.Ε.Κ. 1445/25-04-17) « Ρύθμιση Υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/16», γιατί σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 30-09-2021, στο ιατρείο στην οδό Μεσολογγίου 39 στη Ν. Ιωνία, διαπιστώθηκε η έλλειψη εγκατεστημένου τερματικού μηχανήματος αποδοχής πληρωμών με κάρτα (POS) κατά παράβαση του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 4446/16 (Φ.Ε.Κ. Α’ 240/22-12-16) και του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/17.