Με την με αριθ. 1490/09-05-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην επιχείρηση MIKALDI A.E.E. για παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-17).  Σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 28-04-2022 στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της οδού Αγίου Ιωάννου 16 & Αχιλλέως στην Αγία Παρασκευή,  διαπιστώθηκε απαίτηση ή είσπραξη μεγαλύτερης τιμής χρέωσης στο ταμείο από την τιμή που αναγραφόταν στο ράφι στο σημείο έκθεσης του προϊόντος.  Για τα παραπάνω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 14 Γ της ίδιας Υ.Α.