Με την με αριθ.πρωτ. 5040/24-11-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με τη Λ. Σπάτων 81 στον Γέρακα, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας, στις 16-11-2022 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της Λεωφόρου Ειρήνης 48 & Κοραή στην Πεύκη, διαπιστώθηκε απαίτηση είσπραξης υψηλότερης τιμής στο ταμείο από την αναγραφόμενη στην πινακίδα στο σημείο πώλησης ενός είδους,  κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9 της Υ.Α. με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Φ.Ε.Κ. 2983/Β/30-08-2017), που τιμωρείται διοικητικά, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 14γ της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. Το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου τριπλασιάστηκε λόγω επανειλημμένης υποτροπής εντός τριετίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/08-08-2013).