Με την με αριθ.πρωτ. 4071/21-10-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην εταιρεία RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με έδρα στη Θηβαΐδος 22 – Κηφισια, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας, στις 12-10-2021 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 35 στο Μαρούσι, διαπιστώθηκε απαίτηση είσπραξης υψηλότερης τιμής στο ταμείο από την αναγραφόμενη στην πινακίδα τιμής επί του προϊόντος,  κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9 της Υ.Α. με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Φ.Ε.Κ. 2983/Β/30-08-2017), που τιμωρείται διοικητικά, σύμφωνα με το άρθρο 22 του  Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ 14Γ της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.