Με την με αριθ.πρωτ. 4224/12-09-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) στην εταιρεία ΘΩΜΑΣ ΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΙΚΕ με έδρα το 25ο χλμ Λ. Μαραθώνος στη Ραφήνα, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας, την 01-09-2023 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 41-47 στο Μαρούσι διαπιστώθηκε απαίτηση ή η είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή για δύο προϊόντα,  κατά παράβαση του άρθρου 2Β§9 της με αριθ. 35952/18-04-2023 (ΦΕΚ Β΄2542) η οποία τροποποίησε την με αριθ. 91354/2017 Υπουργική Απόφαση «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-2017), που τιμωρείται με το άρθρο 22 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Ε§1 της ιδίας Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ ανά κωδικό προϊόντος.