Με την με αριθ. πρωτ. 1321/01.03.2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000,00) στην εταιρεία «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ Α.Ε.» με έδρα Γρ. Λαμπράκη 83 στην Γλυφάδα, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας στις 20/2/2024 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 78 στο Μαρούσι διαπιστώθηκε ότι έγινε απαίτηση είσπραξης υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή για ένα κωδικό προϊόντος κατά παράβαση του άρθρου 2Β §9 της με αριθ. 35952/13-4-2023 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2542/τ.Β΄/18.4.23) όπως τροποποίησε τη με αριθ. 91354/2017 Υπουργική Απόφαση «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017), και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) ανά κωδικό προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 2 Ε §1 της ίδιας Υ.Α. σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013. Το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου τριπλασιάστηκε λόγω επανειλημμένης υποτροπής εντός τριετίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/08-08-2013).