Με την με αριθ.πρωτ. 4720/26-11-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. με έδρα στο   ΒΙ.ΠΕ. Θες/νίκης – ΔΑ 13 ΟΤ Β ΦΑΣΗ – ΣΙΝΔΟΣ, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας, στις 19-11-2021 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 23 & Θησέως 13 στη Λυκόβρυση, διαπιστώθηκε απαίτηση είσπραξης υψηλότερης τιμής στο ταμείο από την αναγραφόμενη στην πινακίδα στο σημείο πώλησης ενός είδους,  κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9 της Υ.Α. με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Φ.Ε.Κ. 2983/Β/30-08-2017), που τιμωρείται διοικητικά, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 14γ της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. Το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάστηκε λόγω υποτροπής εντός τριετίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/08-08-2013).