Με την με αριθ. 4847/08-12-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην επιχείρηση METRO Α.Ε.ΒΕ. (Σούπερ Μάρκετ) για παράβαση του άρθρου 2 παρ. 9 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-17),  γιατί σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 01-12-2021 στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της οδού Αχαρνών 80 στη Κηφισιά, διαπιστώθηκε διαφορετική τιμή χρέωσης στο ταμείο από την τιμή που αναγραφόταν στο ράφι στο σημείο έκθεσης του προϊόντος  Για τα παραπάνω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 14 Γ της ίδιας Υ.Α.