Με την με αριθ. 4800/08-12-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) στην επιχείρηση ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΕΜΠΑΠ Ε.Ε. (ψητοπωλείο) για παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3β της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-17),  γιατί σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 29-11-2021 στην επιχείρηση επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη 5 & Πλατεία Ηρώων στη Λυκόβρυση,  διαπιστώθηκε η μη αναγραφή στον τιμοκατάλογο της ένδειξης «κατεψυγμένο» για το είδος «ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ». Για το παραπάνω επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 71 παρ. 4 α της ίδιας Υ.Α.