Με την με αριθ.πρωτ. 1694/23 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο ποσού πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) στην εταιρία ««ERVISA EDM. KERKUTA» (οπωροπωλείο) που βρίσκεται στην οδό Κ Βάρναλη 25 – 152 33 – Χαλάνδρι με Α.Φ.Μ.:126253113 – Δ.Ο.Υ.: Χολαργού, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας, την 04-04-2023 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της οδού Κ Βάρναλη 25 στο Χαλάνδρι, διαπιστώθηκε στο σημείο που ήταν εκτεθειμένο προς πώληση το είδος «ντομάτεςς» δεν αναγραφόταν στην πινακίδα η υποχρεωτική ένδειξη της «ποικιλίας του είδους,  κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ. 4 της Υ.Α. με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Φ.Ε.Κ. 2983/Β/30-08-2017), που τιμωρείται διοικητικά, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ 5Γα της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.