Με τη με αριθ. πρωτ. 4588/22-11-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην εταιρεία «ΤΣΙΛΗΣ ΘΟΔ. ΝΙΚΟΣ.», για παράβαση του άρθρου 1§1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-17). Σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας την Κυριακή 14-11-2021 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της Μαρίνου Αντύπα 35-37 στο Ηράκλειο Αττικής, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για το είδος ζελεδάκια « HariboGoldbears».

Για την παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00) ανά κωδικό προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 1§4Α των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.