Με την υπ’αριθμ.432/25-02-2014 απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Νήσων επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4α) της Υ.Α. Α2-861 (ΦΕΚ 2044/Β΄/22-08-2013) στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Γ. ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει επί της Λ. Σαλαμίνας 155 στη Σαλαμίνα, διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στις 14/02/2014 στην έδρα της εν λόγω επιχείρησης διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας πώλησης με τις απαιτούμενες ενδείξεις σε τρία (3) πωλούμενα είδη κατά παράβαση της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου της προαναφερόμενης Υ.Α.