Με την με αριθ. 4630/25-11-2021 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ποσού χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην επιχείρηση ΑΘΑΝ. Χ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ με έδρα στην οδό Μητροπόλεως 35 στο Μαρούσι, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας, στις 18-11-2021, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για ένα προϊόν, κατά παράβαση του άρθρου 1§ 1 της Υ.Α. με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Φ.Ε.Κ. 2983/Β/30-08-2017), που τιμωρείται διοικητικά, σύμφωνα με το άρθρο 1 § 4Α της ίδιας Υ.Α.