Με την με αριθ. 324011/14-04-2022 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 5.000,00) στην επιχείρηση ΜΙΧΑ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (πρατήριο υγρών καυσίμων) για παράβαση του άρθρου 102 παρ. 1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30-08-17),  γιατί κατά τη δειγματοληψία του καυσίμου ‘βενζίνη αμόλυβδη 100 ron’ που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας στις 05-04-2022 στο υποκατάστημα της επιχείρησης επί της οδού Εθ. Αμύνης 27 στου Παπάγου, δεν παραδόθηκε το αντίστοιχο δείγμα βυτιοφόρου και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 102 παρ. 5 της ίδιας Υ.Α.