Με την αριθμ. πρωτ. 2042 σχετ. 509/13-06-2023 απόφαση του αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α. επιβλήθηκε πρόστιμο  εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ (64422,00  €), στην  εταιρεία “GD MEDITERRANEAN SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» πρώην επωνυμία «ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»”, με  ΑΦΜ:998419919  , Δ.Ο.Υ. : Κορωπίου, διότι έπειτα από έλεγχο,   το δείγμα καυσίμου  της επιχείρησης βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ- ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ  σε ποσοστό 3% τουλάχιστον με πετρέλαιο παράνομης διακίνησης (πετρέλαιο παράνομης εισαγωγής ή πετρέλαιο που έχει υποστεί κατεργασία καταστροφής χρώματος και ιχνηθέτη), κατά παράβαση του Ν. 4177/2013 και της Υ.Α. Δ19/Φ11/ΟΙΚ.13098/1156/07-07-2010 ( ΦΕΚ 1039/Β/7-7-2010).