Με τη με αριθ. πρωτ.5374/06-11-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€ 12.000,00) στην εταιρεία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..», με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Θεσ/νικης στη Σίνδο, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας, στις 26-10-2023 στο υποκατάστημα της εταιρείας επί της Αλ. Παναγούλη 91 στη Ν. Ιωνία, διαπιστώθηκε η μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις για τέσσερις κωδικούς προϊόντων, κατά παράβαση του άρθρου 1§1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων & Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. Β΄2983/30-08-2017), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2Β§1 της με αριθ. 35952/18-04-2023 (ΦΕΚ Β΄2542) και ισχύει,  ως εκ τούτου επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 2Ε της ιδίας Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν), δηλαδή διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00 €) ανά κωδικό προϊόντος. Το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου τριπλασιάστηκε λόγω  επανειλημμένης υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/Α/08-08-2013).