Με την με αριθ. πρωτ. 3512/14-06-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) στην εταιρεία « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ» ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, για παράβαση του άρθρου 76§1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2542/Β΄/18-04-2023. Σε έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας, στις 31-05-2024 στην επιχείρηση, επί της οδού Λ. Πεντέλης 7 στα Μελίσσια Αττικής, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω επιχείρηση δεν διέθετε προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο «ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ». Για την παράβαση προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 76 παρ.10 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017)»