Με την με αριθ. πρωτ. οικ.3618/19.6.2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) στην εταιρεία «SHOT SPOT Ο.Ε.» με έδρα την οδό Αγίου Ιωάννου 71, στην Αγία Παρασκευή, διότι κατά την διενέργεια ελέγχου κλιμακίου της Υπηρεσίας στις 07/06/2024 στο κατάστημα της εταιρείας επί της οδού Αγίου Ιωάννου 71, στην Αγία Παρασκευή διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία δεν παρείχε προς τον καταναλωτή πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την τιμή πώλησης ενός συσκευασμένου προϊόντος, οι οποίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο την τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος, την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και την ονομασία του προϊόντος, κατά παράβαση του άρθρου 2Β §1 της με αριθ. με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/ τ.Β΄/30.08.17), όπως ισχύει και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) ανά κωδικό προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 2 Ε §1 της ίδιας Υ.Α. σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013.