ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[Άρθρο 1 παρ. 5α της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014)]

Με την υπ’ αριθ. 21676/20-08-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00), σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 5α της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2090/τ.Β΄/31-07-2014), στην εταιρεία ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, με έδρα στην οδό Αγ. Δημητρίου 63 – 174 56 ΑΛΙΜΟΣ, διότι σε έλεγχο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α΄/08-08-2013), που διενεργήθηκε στις 08-08-2014 από την Υπηρεσία μας στο υποκατάστημα της εταιρείας στην Λ. Κηφισίας 41-43 – 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, ούτε επί, ούτε στο σημείο πώλησης, του προϊόντος «υγρό πιάτων actifresh & clean apple», σε αυτοτελή σφραγισμένη συσκευασία 650ml, BC 5201321032816, το οποίο ήταν τοποθετημένο στο ράφι με αυτοκόλλητο προσφοράς γνωριμίας -0,50€.

Η παραπάνω μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις, συνιστά παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υ.Α. που τιμωρείται διοικητικά με το άρθρο 22 του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 5α της υπ’ αριθ. Α2 – 718 Υ.Α. με διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000,00) ανά κωδικό προϊόντος.