Με την με αριθ. πρωτ.οικ. 3413/07-06-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε στην εταιρεία «ΙΝΑΝΝΑ ΚΥΘΕΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – PINK BOX» (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ) με έδρα επί της οδού (Α.Φ.Μ. 801371161, ΔΟΥ Χολαργού), πρόστιμο χιλίων ευρώ (€ 1000,00) διότι δεν υπήρχε αναρτημένος σταθερά τιμοκατάλογος σε εμφανές σημείο της επιχείρησης και άμεσα ορατός από τους πελάτες στον οποίο αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση κατά παράβαση του άρθρου 67 §1 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017), όπως ισχύει.

Η παραπάνω παράβαση τιμωρείται διοικητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 67 §6Α Γα της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017)», όπως ισχύει, με διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (€ 1000,00) για έλλειψη τιμοκαταλόγου.