Με την με αριθ. πρωτ.οικ. 3412/07-06-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε στην επιχείρηση «BIO MARKET Ν. ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» ΒΙΟΜΑΡΚΕΤ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ –ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΡ. ΑΡΤΟΥ, με έδρα επί της οδού Αγ. Φωτεινής 6 στη Νέα Ιωνία Αττικής (Α.Φ.Μ. 801292030, ΔΟΥ Ν. Ιωνίας), πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00) διότι δεν αναγραφόταν η ποικιλία στο είδος «πατάτες», το οποίο διατίθετο προς πώληση στον χώρο του καταστήματος κατά παράβαση του άρθρου 29 §4 της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017), όπως ισχύει.

Η παραπάνω παράβαση τιμωρείται διοικητικά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 29 §5 Γα της με αριθ. 91354/2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β΄/30.08.2017)», όπως ισχύει, με διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€ 500,00), ανά είδος.