Με την με αριθ. πρωτ. 1260/27-02-2024 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επιβλήθηκε στην εταιρεία «PRAKTIKER HELLAS AE» με έδρα την Πειραιώς 176, 17778 Ταύρος (Α.Φ.Μ. 094317955 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), συνολικό πρόστιμο δυο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00), για παράβαση του άρθρου 1 – Άρθρο 2A§2 – της με αριθμ. 35952/2023 Υ.Α. (ΦΕΚ 2542/Β΄/18.4.23) όπως τροποποίησε με την προσθήκη του κεφαλαίου 1 Α την με αριθμ. 91354/2017 Υ.Α «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30.08.17)» σε συνδυασμό με το άρθρο 22 του Ν. 4177/2013, στο υποκατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «PRAKTIKER HELLAS AE» επί της οδού Τατοϊου14 στη Μεταμόρφωση.