ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[άρθρο 68 της Α2-861/2013   (ΦΕΚ 2044/Β’)]

Με την αριθμ. πρωτ. 867/13-02-2014 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ ( 500 €), στην εταιρεία  ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. , με έδρα στην θέση Σκλήρι , στην Μαγούλα Αττικής, με ΑΦΜ: 094222211 , Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕΕ Αθηνών , επειδή μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο στις 22-10-2013 στο υποκατάστημα της ως άνω επιχείρησης στην Μαγούλα Αττικής, διαπιστώθηκε με την αριθμ. 30/013/2158/18-12-2013 Έκθεση Εξέτασης της B’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γ.Χ.Κ ότι το δείγμα « Κόλλα γενικής χρήσης » με αριθμ. Δείγματος 36/2013, από τις παραμέτρους που εξετάστηκαν και τα στοιχεία που προσκομίστηκαν χαρακτηρίζεται ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι α) δεν φέρει τα ορθά σύμβολα κινδύνου: «ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ», ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ» ( με μαύρη εκτύπωση σε πορτοκαλοκίτρινο φόντο) και τις ενδείξεις κινδύνου που τα συνοδεύουν κατά παράβαση του άρθρου 10 παρ. 2.4. της απόφασης ΑΧΣ 265/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . β) δεν φέρει ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου κατά παράβαση του Μέρους Β, Παρ/μα IV της απόφασης ΑΧΣ 265/2002 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . Τα παραπάνω συνιστούν παράβαση του άρθρου 68 της Α2- 861/2013 .