Σύμφωνα με την υπ’ .αριθ. 745/15-02-2023 απόφαση της  Τμήματος Εμπορίου Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών, επιβάλλεται πρόστιμο ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (500€), στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΑΕ» με έδρα στο Γέρακα Αττικής, βάσει του άρθρου 20 παρ.7.ΣΤ της  αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στις 06-02-2024 στο υποκατάστημα-super market της ανωτέρω επιχείρησης  που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής (Λαζαράκη 59) διαπιστώθηκε ότι στην κρεατομηχανή  που κόβει κιμά μοσχαρίσιο, υπήρχε υπόλειμμα νωπού κιμά του είδους «βόειο κιλότο α/ο Γαλλίας»  προηγούμενης κοπής  155γρ, κατά  παράβαση του  άρθρου 20 παρ.6 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17), όπως ισχύει.