Σύμφωνα με το υπ.αρ.οικ.4582/4-10-22 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (10.000 €), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.5 του Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/ 08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ.8ii της υπ.αρ.Δ19/Φ11/οικ.13098/1156/25-06-2010 ΥΑ «Κατηγορίες παραβάσεων του Ν.3054/2002 (ΦΕΚ 230Α΄), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζητήματα.−Σφράγιση εγκαταστάσεων» (ΦΕΚ 1039/Β΄/7-7-2010) στην επιχείρηση ΑΛΙΜΟΥ STATIΟN EE-ΜΙΚΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-Λ.ΑΛΙΜΟΥ 24 ΑΛΙΜΟΣ διότι κατά το διενεργούμενο έλεγχο στις 5/7/22 στη επιχείρηση, διενεργήθηκε δειγματοληψία στο προϊόν ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100RON όπου και σύμφωνα με τις εκθέσεις εξέτασης από το ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

 Tο δείγμα είναι ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι :

  1. ο αριθμός οκτανίων υπολογίζεται σε 99,0 ενώ κατά δήλωση οφείλει κατ’ελάχιστο να ανέρχεται σε 100,0 και
  2. έχει ανακτηθέν στους 70°C 18,6% v/v αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου ορίου 22%v/v.

Δεν επιτρέπεται η διακίνηση και χρήση αυτού του προϊόντος ως καύσιμο στην ελληνική αγορά (Aποφ.ΑΧΣ 147/2015 ΦΕΚ293/Β/2016, Αποφ. ΑΧΣ 316/2010 ΦΕΚ 501/Β/2012, Αποφ. ΑΧΣ 77/2016 ΦΕΚ4217/Β/2016). Το σχετιζόμενο με το εν λόγω καύσιμο Δείγμα Βυτίου βρέθηκε ΚΑΝΟΝΙΚΟ.