Σύμφωνα με το υπ.αρ.ΕΜΠ 47/26-10-23 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (15.000,00€), στην επιχείρηση «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ  ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ” βάσει του άρθρου 102 παρ.5 της  αριθ. 91354/24-08-2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) όπως ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013, διότι κατά τον έλεγχο και τη δειγματοληψία υγρών καυσίμων που διενήργησαν υπάλληλοι της ΑΑΔΕ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ-Δ’ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ στις 10/10/2023 στο υποκατάστημα της  ανωτέρω επιχείρησης  στη ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ-ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΤΡΙΑ(3) ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΕΜΕΝΕΣ Δ3,Δ4 ΚΑΙ Δ7 ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΛΗΦΘΗ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ. Τα παραπάνω αποτελούν παράβαση του  άρθρου 102 της υπ.αρ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/ τ.Β΄/30-8-17), όπως ισχύει, και επισύρουν πρόστιμο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (5.000,00€) ανά καύσιμο