Σύμφωνα με το υπ.αρ.545165/8-5-24 έγγραφο, το ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ επιβάλλει πρόστιμο συνολικού ποσού ΧΙΛΙΩΝ ΕΥΡΩ (1.000,00 ΕΥΡΩ) στην επιχείρηση «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ» βάσει του άρθρου 2 Ε παρ.1 της  αριθ. 91354/24.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ)» Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΦΕΚ 2983/Β/30-8-17), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την υπ.αρ.35952/18-04-23 απόφαση  σε συνδυασμό με το άρθρο 4 και 24 του Ν.4177/13, όπως ισχύουν, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας στις 30/04/2024 στο υποκατάστημα της ανωτέρω επιχείρησης επί της ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 1 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, διαπιστώθηκε Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ «ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΕΙΚ ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ(L 240718-400 GR)».