Με την αριθμ. 2506 σχετ. 2499/5-7-2024 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕΔΑ, επιβλήθηκε  πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00  €), Διοικητικό πρόστιμο στην  εταιρεία «ΧΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ E.E. »  , με έδρα τη Νέα Πέραμο, διότι έπειτα από έλεγχο που διενήργησε η  Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων Αττικής της Α.Α.Δ.Ε. , στις 30-01-2024  στο  βυτιοφόρο όχημα ιδιοκτησίας της άνω εταιρείας , λήφθηκε πετρέλαιο κίνησης από το ρεζερβουάρ του οχήματος,  το οποίο βρέθηκε από το ΓΧΚ ότι πρόκειται για δείγμα ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι περιέχει θείο σε συγκέντρωση 16,6 mg/kg και 18,6 mg/kg αντιστοίχως, αντί της μέγιστης επιτρεπόμενης 10,0 mg/kg.

Τα παραπάνω συνιστούν παράβαση του άρθρου 20 παρ. 5 του Ν.4177/13 (Α 173) όπως  ισχύει και στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο που προβλέπεται και υπολογίζεται σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα στην Απόφαση Δ19/Φ11/οικ13098/1156/25-6-2010 (ΦΕΚ 1039 / Β / 7-7-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.