Σύμφωνα με την υπ’ .αριθ. 3006/7-7-22 απόφαση του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών, επιβάλλεται πρόστιμο επιχείρηση «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΕΡΜΗΣ.» (με έδρα στο Μαρούσι Αττικής , Ηρώδου Αττικού 1), βάσει του άρθρου 2 παρ. 14.Γ. της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-17) σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν.4177/13, διότι κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στις 29-06-22 στο υποκατάστημα-πρατήριο καυσίμων της ανωτέρω επιχείρησης (με το σήμα SHELL) που βρίσκεται στη Γλυφάδα Αττικής (Δημητρίου Γούναρη 141-143), διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω επιχείρηση για το προϊόν DIESEL FUEL SAVE, είχε δύο διαφορετικές τιμές πώλησης. Στην αναρτημένη διαφημιστική πινακίδα τιμών λιανικής πώλησης ανέγραφε τιμή 2,068€ ενώ στην ψηφιακή πινακίδα της ηλεκτρονικής αντλίας που πουλούσε το εν λόγω καύσιμο, ανέγραφε τιμή πώλησης 2,069€, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ.9 της αριθ. 91354/24-08-2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄/30-8-2017)