Με την υπ’αρ. 30/12-1-2024  απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη  πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 14Α του  άρθρου 2  της Υ.Α. 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.),  στην επιχείρηση «ALI ARSHAD ΛΙΑΝΙΚΟ & ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» που βρίσκεται  στην Αθήνα, επί της οδού  Πανεπιστημίου 63 επειδή, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της παραπάνω Υπηρεσίας στις 3-1-2024 στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι για το κινητό τηλέφωνο «iphone 11 Apple» που διετίθετο προς πώληση  δεν υπήρχε η ένδειξη «μεταχειρισμένο» στην πινακίδα πώλησης, κατά παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1Δ  της Υ.Α. 91354/2017  όπως ισχύει.