Με την υπ’αρ.  5689/21-10-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ  (500,00  €), σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του  άρθρου 71 της Υ.Α. 91354/2017  «Κωδικοποίηση Κανόνων  Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών  (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» σε  συνδυασμό με  το  άρθρο  4  παρ. 1 & 2 και το άρθρο 24 του Ν.4177/13 (ΦΕΚ 173/8-8-2013) επειδή , κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της ανωτέρω Υπηρεσίας  στις  12-10-2022  στο υποκατάστημα της εταιρείας «ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΒΕΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΝΩΝ » στην Πλατεία Ομονοίας αρ.18 στην Αθήνα, διαπιστώθηκε ότι για το προϊόν «παστίτσιο» που διετίθετο  στους πελάτες, δεν υπήρχε στον τιμοκατάλογο η ένδειξη «κατεψυγμένο» κατά παράβαση του άρθρου 71  παρ.3Β της Υ.Α. 91354/2017