Με την αρ. πρωτ. 577/08-02-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) στην επιχείρηση «Doctor Profile ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» Ερμού 8, Αθήνα, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία μας την 29-01-2024, διαπιστώθηκε έλλειψη ανηρτημένου τιμοκαταλόγου παροχής υπηρεσιών ως όφειλε σε εμφανές σημείο της επιχείρησης κατά παράβαση των άρθρων 4, 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με τo άρθρo 67 § 1 των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 94130 (ΦΕΚ 5183/Β/06-10-2022).