Με την με αρ. πρωτ. 1167372/16-11-2022 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5000,00), στην επιχείρηση «Ο ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΠ», με έδρα στην οδό Ηρώδου Αττικού 12Α, στο Μαρούσι, με ΑΦΜ 094025320, της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για ένα δείγμα καυσίμου, για το οποίο δεν παραδόθηκε το αντίστοιχο δείγμα βυτιοφόρου, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας υγρών καυσίμων της 31-10-2022, σύμφωνα με το Αρθρ. 102§1 της Υπ. Απόφασης  91354/17 (ΦΕΚ 2983/Β΄/17), όπως προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με το Αρθρ. 102§5 της ιδίας παραπάνω Υπ. Απόφασης.