ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 [άρθρο 24§2 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173 Α’)]

Με την με αρ. πρωτ. 1075/30-1-14 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00), στην επιχείρηση της «ΔΑΠΟΛΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», που βρίσκεται επί της οδού Στρ. Καραϊσκάκη 55, στο Χαϊδάρι,, διότι ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η Υπηρεσία μας την 22/1/2014, διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα υπήρχαν Δελτία Παραπόνων/Φύλλα Διαμαρτυρίας, αλλά αυτά δεν έφεραν την σφραγίδα της επιχείρησης, ούτε την σφραγίδα του αρμόδιου Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας υπό τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η επιχείρηση, όπως προβλέπεται για τα καταστήματα μαζικής εστίασης σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Αρθρ. 96§4α και 4β της Υπ. Απόφασης Α2-861/13 (ΦΕΚ 2044/Β΄/13).